RO


01. Inainte de a posta folosiţi funcţia search a forumului !
02. Evita
ţi posturile offtopic !
03. Este interzis
ă postarea de keys sau softuri ce conţin keys .
04. F
ără payservere !
05. Este interzis
ă postarea oricărui tip de soft ce incalcă dreptul de autor (fără licenţă), precum şi "serial number" sau "cracks" pentru aceste softuri .
06. Se permit doar link-uri c
ătre pagini ce nu deţin o descărcare directă; astfel, fiecare utilizator va decide descărcarea respectivelor informaţii pe propria răspundere .
07. Nu se accept
ă link-uri sau reclame la alte forumuri, blog-uri, upload-uri şi chat-uri romaneşti care au conţinut asemănător .
08. Nu sunt admise clonele. Cei care i
şi vor face mai mult de un username vor primi ban permanent !
09. La sec
ţiunea Shoutbox se pot discuta doar aspecte nerelevante cu rubricile forumului .
10. Nu spama
ţi forumul sau shoutbox-ul !
11. Nu se admit semn
ături sau avatare ofensatoare sau care incalcă alte reguli ale forumului .
12. Nu se admite quote(citat) pentru posturi consecutive .
13. Incerca
ţi să mentineţi forumul la nivel tehnico-educaţional şi de bună inţelegere intre membrii lui .
14. Vorbi
ţi civilizat şi cu respect .
15. F
ărăpornografie,rasism, troli.
16. Sec
ţiunea <Cards Testing Forum> este creată in scopul efectuării testelor personale şi nicidecum pentru a viziona gratis canalele codate ale diferiţilor provideri. Respectaţi regulile specifice secţiunii .
17. Nu solicita
ţi şi nu oferiţi schimburi de linii de sharing sau cache pe forum, cu excepţia secţiunii <Free NewCamd Relations> unde se postează doar servere newcamd free de test .
18. Folosi
ţi PM in comunicarea personală cu alţi useri .
19. La sec
ţiunea Shopping respectaţi regulile specifice secţiunii .
20. Moderatorii nu sunt obliga
ţi să comunice mutarea, editarea sau ştergerea posturilor acelor utilizatori ce nu respectă regulile acestui forum. Cu toate acestea, o pot face dacă consideră acest lucru oportun .

RSP Team işi rezervă dreptul de a selecta membrii forumului !In funcţie de gravitatea faptei, in oricare dintre cazurile menţionate mai sus, se poate recurge la următoarele sancţiuni:
1 - Avertisment
2 - Ban 1 zi
3 - Ban 3 zile
4 - Ban 10 zile
5 - Ban 30 de zile
6 - Unlimited Ban/Ban IP


Banarea va putea fi ridicată numai de un administrator al forumului. Folosiţi e-mail : sateliti.info@gmail.com...........................................................................................EN01. Before posting use the search function of the forum !
02. Avoid off topic posts.
03. Posting k-e-y-s or software that contains k-e-y-s are forbidden.
04. No payservers !
05. Posting any type of software that infringe copyright (unlicensed) and <serial number> or <cracks> for these software is forbidden.
06. It is allowed only links to pages that do not have a direct download, so every user will decide what to download on his own responsibility.
07. We do not accept links or advertisements to other forums, blogs, uploads and Romanian chats with similar content!
08. No clones! Those who have more than one username will be banned!
09. Shoutbox section is a place to discuss issues unrelated to the Forum sections.
10. Don't spam the forum or shoutbox!
11. No offensive signatures and avatars are allowed or who violates other rules of the forum.
12. It is not allowed quote for consecutive posts!
13. Try to keep the technical level of forum and understanding between members.
14. Talk civilized and respectful!
15. No politics,porn or racism!
16. The section .:: Cards Testing Forum ::. is created in order to perform personal tests and not to watch for free scrambled channels of different providers.Follow specific rules of the section.
17. Do not ask or offer lines,cache for cardsharing on the forum ,except section .:: Free Newcamd Relations ::. where you can post only free testing newcamd servers.
18. Use PM for personal issues.
19. In the Shopping section follow specific rules of the section.
20. Moderators are not required to communicate moving, editing and deleting posts to those users who do not respect the rules of this forum, however they can do this if it consider it's appropriate.

RSP Team reserves the right to select the forum members!
Depending on the seriousness of the offense, in any of the cases mentioned above, we can use the following sanctions:
1 - Warning
2 - Ban 1 day
3 - Ban 3 days
4 - Ban 10 days
5 - Ban 30 days
6 - Unlimited ban/IP ban

- Banned accounts can be reactivate by an administrator! Use email address:
sateliti.info@gmail.com